Avís Legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de la l'ajuntament del Vendrell o de tercers. Tot aquest material està a l'empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts. 

 
L'usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de l'ajuntament del Vendrell o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. L'ajuntament del Vendrell no serà responsable de l'ús per part de tercers de la informació continguda al web.